ஸ்ரீவி. அருள்மிகு கலசலிங்கம் கல்வியல் கல்லூரியில் 8வது பட்டமளிப்பு விழா!

ஸ்ரீவி. அருள்மிகு  கலசலிங்கம் கல்வியல் கல்லூரியில்  8வது  பட்டமளிப்பு விழா!

=tp. mUs;kpF  fyrypq;fk; fy;tpay; fy;Y}hpapy;  8tJ  gl;lkspg;G tpoh fyrypq;fk; gy;fiy ,af;Feh; Kidth; v];. rrpMde;j;  jiyikNaw;W Jtf;fp itj;jhh;.

fy;Y}hp Kjy;th; Kidth; V. Mh;  mde;jfpU\;zNtzp tuNtw;Giuahw;wpdhh;.

NkYk; fy;Y}hpapy; eilngw;w  epfo;r;rpfis  njhFj;J toq;fpdhh;..

;jkpo;ehL Mrphpah; fy;tpapay; gy;fiy JizNte;jh; Kidth;  v];. jq;fr;rhkp  gl;lq;fis  toq;fp  NgUiuahw;wpdhh;.

mth; NgRifapy;>  Mrphpah;fs;  KOkdNjhL: KOikahf <Lgl;L  fw;gpf;Fk;NghJjhd;  khzth;fSf;F mwpT tsh;r;rp tpUj;jpailAk; vd;W $wpdhh;.  KOkdijAk; <Lgl;L  Kd;khjphpahf  jpfo;e;jth;  Rthkp tpNtfhde;jh; vd;W $wpdhh;.

fhe;jpabfs; jkpo;ehl;by;  Fwp;g;ghf  kJiu tPjpapy; nry;Yk;NghJ  jkJ Mlk;gu Milfis fise;J  Ntl;b  cLj;j Muk;gpj;jhy;  mJNghy Mrphpah;fSk;  xU  Gjpa  nray;fis  ghlk; fw;gpj;jypd;NghJ khzth;fSf;F  khw;wk; Vw;gLk; tifapy; Nghjpf;fNtz;Lk;.  mjdhy;jhd;  fy;tpj;Njh;r;rp>  jpwik ntspg;gLk;  vd;whh;. 

Mrphpah;fSk;>  khzth;fSk; ePz;l fdTfz;L  Kd;Ndw;wg;ghijapy;  jq;fSila  Kd;Ndhh;fspd; Mirfis epiwNtw;wNtz;Lk; ,d;W ngWk; gl;lq;fis  mth;fs; fhybapy;  rkh;gpj;J  mth;fspd; Mde;jf;fz;zPh;ky;f  MrPh;thjk;ngwNtz;Lk;. vd;W Ngrpdhh;.

gl;lkspg;G tpohtpy;  ntt;NtW Jiw Nguhrphpiafs; ngah; gl;baiy thrpf;f   100 khzt>  khztpfs;  jq;fs; gp. vl; gl;lq;fis  ngw;wdh;.

fy;Y}hp rpwg;G mjpfhhp v];. ,yl;Rkzd; jiyikapy;  fy:Y}hp Nguhrphpah;fs;>  khzth;fs;  midtUk; ,ize;J  tpoh Vw;ghLfis  rpwg;ghf Vw;ghL nra;jpUe;jhh;fs;.

 

Tags: News

எங்களைப்பற்றி

மதுரையில் உள்ள தமிழ் வாசகர்கள் செய்திகளை உடனடியாகவும் எளிதாகவும் படிக்கும் வகையில் நவீன தொழில் நுட்ப வசதிகளுடன்...
More

தொடர்பு கொள்ள

Madurai Address:
Plot No. 22, Sri Meenakshi Garden, Visalakshipuram Main Road, Reserve Line, Madurai-14, Tamilnadu, India.

Back to Top